Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 98/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 3663/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 52,95 (od vyústění ramene Čertovka po Velkopřevorský mlýn),
dne 24. června 2022,
v době od 06:00 do 06:15 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Během zastavení plavebního provozu v době od 06:00 hodin do 06:15 hodin dojde k osazení signálního znaku A.1f „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení červená vlajka o rozměrech 1 m x 1 m a to na břehu nebo na plavidle při vyústění ramene Čertovka do vodní cesty Vltava.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti ze dne 23.03.2022 povolila žadateli Haně Dvorské, sídlem 150 00 Praha 5, Radlická 663/28, IČO 69359083, pořádání plavecké části Malostranského triatlonu dne 24.06.2022 na vodní cestě Vltava, v rameni Čertovka, ř. km 52,95, od vyústění ramene Čertovka až po Velkopřevorský mlýn v době od 06:00 hodin do 06:15 hodin, a z důvodu zajištění bezpečnosti rozhodla o zastavení plavby v místě konání.

Vzhledem k parametrům vodní cesty – ramene Čertovka – nelze připustit současně plavební provoz plavidel a pohyb plavců. Doba, po kterou bude plavba zastavena, nenaruší plavební provoz na dotčené vodní cestě. Žadatel je proto oprávněn pro zajištění bezpečnosti plavců zastavit na nezbytně dlouhou dobu plavbu na vodní cestě Vltava, rameni Čertovka.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3663/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět