Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 101/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 6. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7580/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku od ř. km 904,47 do 911,68 (zdrž VD Poděbrady),
ve dnech od 21.06.2022 od 20:00 hodin do 24.06.2022 do 6:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

V termínu od 21.06.2022 od 20:00 hodin do 24.06.2022 do 6:00 hodin je v úseku Labe ř. km 904,47 do ř. km 911,68 (zdrž VD Poděbrady) povolen maximální ponor plavidel 1,80 m.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, a rozhodnutí MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí, čj. MEUPDY/0027173/ZP/2022/PSo ze dne 07.04.2022, rozhodla o omezení plavby z důvodu manipulace na VD Poděbrady, kde dojde ke snížení hladiny o 0,30 cm od nominální hladiny za účelem hrazení levého jezového pole s cílem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 7580/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět