Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 105/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 27. 6. 2022
Opatřením obecné povahy č. 106/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu opravy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje přepravu plavidel

na vodní cestě Vltava,
lodní výtah na vodním díle Orlík ř. km 144,65
od 25.06.2022 do odvolání.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953 ze dne 25. června 2022 o zastavení přepravy plavidel na vodním díle Orlík z důvodu poruchy zastavila Státní plavební správa – pobočka Děčín přepravu plavidel lodním výtahem.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. 6. 2022

 

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět