Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 109/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Labe pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8406/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Labe, při pravém břehu mezi ř. km 872,60 a ř. km 872,75 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 150 m a šířce 50 m, pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě (dále vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vymezenou vodní plochu je možné provozovat každoročně v období od 1. 4. do 30. 9., denně v době od 8:00 do 20:00 hodin. Vymezenou vodní plochu bude v době od 14:00 do 20:00 hodin nebo v době povolených závodů využívat 1. Čelákovický klub vodních sportů, z.s. Vymezenou vodní plochu mohou využívat plavidla o výkonu max. 12 kW.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 „SPORT“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 4. do 30. 9.,
  denně 8–20 hod.,
  14–20 hod. a v rámci povolených závodů vyhrazeno pro 1. Čelákovický klub vodních sportů, z.s.
  plavidla o výkonu max. 12 kW“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro účely pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:

  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 872,60 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 872,60 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 872,65 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 872,70 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 872,75 ve vzdálenosti 50 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 872,75 ve vzdálenosti 25 m od pravého břehu
 3. V rámci tréninků 1. Čelákovického klubu vodních sportů, z.s., je možné vplutí trenérského plavidla s vyšším výkonem než 12 kW.
 4. Provozování plavidel ve vymezeném prostoru není dovoleno za snížené viditelnosti a v noci.
 5. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 6. Všechny osoby, nacházející se na plavidlech při provozování sportovní činnosti, neznalé plavání, musí mít na sobě záchrannou vestu.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Při provozu plavidel ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 9. V provozní době vymezené plochy je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 10. Provozování vymezeného prostoru se povoluje na dobu do 30.09.2026 od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí plavidel při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě.

 

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se provozu plavidel ve vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Labe, při pravém břehu mezi ř. km 872,60 a ř. km 872,75, tvořené pásem vodní plochy o délce 150 m a šířce 50 m, dne 13.04.2022 v sídle Městského úřadu Čelákovice s dotčenými orgány státní správy, se správcem vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, a zástupci 1. Čelákovického klubu vodních sportů, z.s. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování vodního lyžování ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Labe nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Labe část vodní cesty pro účely plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek nebo k rychlostní jízdě, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 03.05.2022 po dobu 15 dnů a na úřední desce obce Káraný od 03.05.2022. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 13. července 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 30. září 2026.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 8406/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Káraný se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět