Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 113/2022

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8819/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe
přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53,
ve dnech od 17.10.2022 do 28.11.2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu zastavení provozu velké plavební komory Dolní Beřkovice bude proplouvání zajišťováno malou plavební komorou Dolní Beřkovice.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 31.01.2022 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 17.10.2022 do 28.11.2022.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 16.05.2022 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice, ř. km 830,53, ve dnech od 17.10.2022 do 28.11.2022, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 26.05.2022 po dobu 15 dnů a na úřední desce obce Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice,, od 26.05.2022 a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice je zastavena z důvodu mimořádné prohlídky vyčerpané plavební komory a drobné opravy za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 15. července 2022.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler

ředitel pobočky

Čj.: 8819/PH/22

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Dolní Beřkovice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět