Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 114/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 2. 7. 2022
Opatřením obecné povahy č. 118/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 8892/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavbu plavidel

na vodní cestě Vltava,
v úseku České Budějovice, ř. km 241,4, až plavební komora Kořensko, ř. km 200,41,
od 30. 6. 2022 do odvolání

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba plavidel v uvedeném úseku je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, rozhodla o zastavení plavby v úseku České Budějovice, ř. km 241,4 až plavební komora Kořensko, ř. km 200,41, z důvodu narušení provozuschopnosti plavební dráhy způsobené vlivem vysokých průtoků.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 6. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Josef Leffler v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8892/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět