Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 117/2022

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2917/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na pravém břehu vodní cesty Ohře v Karlových Varech

v ř. km 175,75  až 177,00
ve dnech od 15. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Ve výše uvedeném období dojde k omezení plavebního provozu vodáků na pravém břehu řeky Ohře v Karlových Varech, kdy v úseku mezi říčními km.175,75  až 177,00 bude zakázáno stání nebo vyvazování plavidel. Úsek bude vyznačen břehovými signálními znaky A.5 „Zákaz stání (kotvení nebo vyvazování u břehu)“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti VIDEST s.r.o., se sídlem Mostecká 377, Otovice, 360 01, IČO: 27995771, z důvodu stavebních prací na pravém břehu Ohře v Karlových Varech v rámci stavby „Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře“ (dále jen stavba), omezuje ve výše uvedených dnech plavební provoz vodáků na pravém břehu řeky Ohře v Karlových Varech. Omezení spočívá v zákazu stání nebo vyvazování plavidel v úseku mezi říčními km.175,75  až 177,00. Úsek bude vyznačen břehovými signálními znaky A.5 „Zákaz stání (kotvení nebo vyvazování u břehu)“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Stáním plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez provedeného omezení plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2917/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Karlovy Vary se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět