Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 120/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3281/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění stavebních prací – výstavba plynovodu „6114 MORAVIA – VTL Plynovod, úsek TU 160 Bukovany – TU 166 Bezměrov 2A“ v místě křížení s řekou Moravou, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v k. ú. obcí Bezměrov, Kojetín I - město
v úseku ř. km 187,350 až 187,550
ve dnech od 04. 07. 2022 do 05. 09. 2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel s výjimkou plavidel použitých pro výstavbu VTL plynovodu je z důvodu prováděných stavebních prací v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v uvedeném úseku a časovém vymezení zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích ve vzdálenosti cca 100 m před a za oblastí provádění prací vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě. Plavební značení osadí zhotovitel stavby.

Pověřený pracovník zhotovitele společnosti PPS Pipeline Systems GmbH (ARGE Moravia Los 1 & 2A) odpovídá při provádění prací v úseku nad sledovanou vodní cestou za dohled nad dodržováním zákazu plavby a prevenci rizika ohrožení zdraví nebo života osob.

 

Článek 3
Odůvodnění

Zasláním podkladů a žádosti o omezení plavebního provozu společnosti PPS Pipeline Systems GmbH, JV Moravia Lot1&2 z důvodu zahájení stavebních prací při výstavbě plynovodu „6114 MORAVIA – VTL Plynovod, úsek TU 160 Bukovany – TU 166 Bezměrov 2A, byla Státní plavební správa jako věcně příslušný správní orgán informována o termínu zahájení těchto stavebních prací. Stavba VTL plynovodu v místě křížení s vodním tokem Morava bude probíhat otevřeným výkopem v korytě řeky Moravy. V rámci stavby bude v korytě zřízena dočasná larsenová stěna zasahující z obou stran do koryta řeky a zužující plavební profil na cca 1/3. Pro stavbu bude k dispozici tlačný remorkér sloužící pro manipulaci s plovoucím zařízením – pontonem.

Při ponechání možnosti plavby v daném úseku řeky Morava při výstavbě VTL plynovodu by mohlo dojít k poškození proplouvajících plavidel či vážného ohrožení zdraví a života jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 3281/PR/22

 

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

 

Obec Bězměrov a Město Kojetín se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět