Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 123/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9229/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,00,
ve dnech od 17.10.2022 do 07.11.2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Na plavební komoře Miřejovice je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 08.11.2021 podalo Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,00, ve dnech od 17.10.2022 do 07.11.2022.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 30.05.2022 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Kralupy nad Vltavou, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,00, ve dnech od 17.10.2022 do 07.11.2022, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 01.06.2022 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

Plavba přes plavební komoru přes plavební komoru Miřejovice, ř. km 18,00 je zastavena z důvodu opravy žaluzií a plánované prohlídky při vyčerpání plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26. července 2022.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 9229/PH/22

Obdrží

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Veltrusy se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět