Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 124/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9220/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,08,
ve dnech od 12.09.2022 do 07.11.2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební komora Brandýs nad Labem je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 31.01.2022 podalo Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,08, ve dnech od 12.09.2022 do 07.11.2022.

Předmětný návrh na zastavení plavby byl dne 30.05.2022 projednán Státní plavební správou s Městským úřadem Brandýs nad Labem, odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem. Návrh opatření obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe, přes plavební Brandýs nad Labem, ř. km 865,08, ve dnech 12.09.2022 do 07.11.2022 byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 01.06.2022 po dobu 15 dnů a zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v čl. 1 a 2.

 

Plavba přes plavební komoru Brandýs nad Labem je zastavena z důvodu opravy protikorozní ochrany vrat, prohlídky a drobné opravy plavební komory za účelem zajištění bezpečného plavebního provozu.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 26. července 2022.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 11. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 9220/PH/22

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět