Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 129/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 17. 7. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3055/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě ruší Opatření obecné povahy č. 116/2022 a obnovuje plavební provoz

ve vodní ploše vymezené na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) dle opatření obecné povahy 1/2018 pro plutí malých plavidel – jetsurfů (dále jen vymezená vodní plocha),
ve dnech 15. 7. 2022 až 17. 7. 2022.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavební provoz ve vymezené vodní ploše bude probíhat bez omezení dle podmínek opatření obecné povahy 1/2018.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti firmy František Novotný, se sídlem Hněvčeves 4, Nechanice, IČO: 486 334 53 (dále jen pořadatel povolené akce) ze dne 13. 1. 2022, pořádání akce na sledované vodní cestě na vodní ploše Předměřice nad Labem (Správčický písník) – Mistrovství Evropy na jetsurfech ve dnech 15. až 17. 7. 2022 ve výše uvedené vymezené vodní ploše (dále jen povolená akce). Na základě tohoto povolení bylo vydáno Opatření obecné povahy č. 116/2022 o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše.

Dne 13. 7. 2022 oznámil pořadatel povolené akce zrušení povolené akce a přesun na jiný termín. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

 

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3055/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět