Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 130/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 8. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3060/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v Hradci Králové,
v úseku ř. km 994,74 až 994,76,
ve dnech od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty je zastaven. Úsek zastavené plavby bude na březích označen znaky A.1 „Zákaz proplutí dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa (dále jen SPS) na základě žádosti společnosti Stavby mostů, a. s., se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147, ze dne 13. 7. 2022, z důvodu demontáže dočasné podpěrné konstrukce zhotovené pro realizaci stavby „Lávka přes Labe v Hradci Králové“ zastavuje ve výše uvedeném období plavební provoz na vodní cestě Labe v Hradci Králové mezi ř. km 994,74 až 994,76.

Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3060/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Hradec Králové, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět