Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 131/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 20. 7. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9626/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu nutné údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes silniční mosty Lužec nad Vltavou, k. km.6,44, a Vraňany, k. km.9,27,
ve dnech od 19.07.2022 do 20.07.2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Po dobu omezení nelze provádět zdvih silničních mostů Lužec nad Vltavou v k. km 6,44 a Vraňany v k. km.9,27.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO 67981801, rozhodla o omezení plavby přes silniční mosty Lužec nad Vltavou v k. km.6,44 a Vraňany v k. km 9,27, ve dnech od 19.07.2022 do 20.07.2022 z důvodu nutného servisního zásahu za účelem zajištění bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 15. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 9626/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět