Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 132/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2894/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody plavců), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 767,20 až 740,70,
dne 20. 8. 2022,
v době od 07:00 hodin pro plavidla s vlastním strojním pohonem, plující proti proudu

do ukončení povoleného závodu plavců

a

v době od 11:00 hodin pro plavidla s vlastním strojním pohonem, plující po proudu

do ukončení povoleného závodu plavců.

Plavební provoz osobních lodí v prostoru přístavišť na pravém břehu Labe v Děčíně

(ř. km 740,50 až 740,72) je zastaven

v době od 14:00 hodin

do ukončení povoleného závodu plavců.

Předpokládané ukončení závodu plavců je cca v 15:30 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavebního provozu bude signalizováno ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Příloha č. 7), a to signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ následovně:
  1. V místě uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s radiostanicí, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  2. Plavba se zastavuje pouze za příznivých plavebních podmínek pro pořádání závodu plavců, tj. do vodního stavu 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 2433/DC/22 povolila na základě žádosti pana Tomáše Česneka, bytem Oblouková 182/73, Děčín 3, pořádání akce na sledované vodní cestě – závod plavců „Gastonův memoriál“ na Labi v úseku od ř. km 767,20 po ř. km 740,70 dne 20. srpna 2022. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 767,20 po ř. km 740,70 tak, jak je uvedeno v Článku 1. Při překročení vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se závody plavců nebudou konat a plavební provoz nebude v uvedených časech zastaven.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 18. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 2894/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět