Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 134/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování) a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě (dále jen akrobatické činnosti)

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3902/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Silniční rybník v k. ú. Kostelec u Jihlavy a je tvořena pásem vodní plochy o délce 550 m a šířce 150 m (dále jen vymezená vodní plocha).

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Vodní lyžování a akrobatické činnosti je možné provozovat každý den v době od 07:00 hod. do 19:00 hod. Vymezená vodní plocha bude v době od 07:00 hodin do 19:00 hodin přednostně využívána Spolkem KVL SLAVOJ Kostelec z. s., se sídlem Kostelec 171, 588 61 Kostelec u Jihlavy (dále jen KVL SLAVOJ Kostelec z. s.).
 2. Vymezená vodní plocha bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“ (dále jen bóje). Bóje budou umístěny následovně:

Celkem bude umístěno 6 bójí. Bóje bude válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m. Hranice takto vymezené vodní plochy nesmějí být při provozování vodního lyžování a akrobatických činností v žádném případě překračovány.

 1. Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou na pravém břehu a levém břehu Silničního rybníku osazeny břehové signální znaky E. 16 „Plavba malých plavidel povolena“ a břehové signální znaky E.17 „Vodní lyžování povoleno“ se směrovými šipkami ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem „max. 2 plavidla, od 1. 4. do 31. 10., od 07:00 hodin do 19:00 hodin KVL Slavoj Kostelec z. s.“ v černé barvě. Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Všechny znaky (4 ks) budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat směr dráhy na břehu. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.
 2. Osazení a údržba veškerého plavebního značení (včetně břehového) na vodní cestě Silniční rybník bude plně v kompetenci KVL Slavoj Kostelec z.s.
 3. Provozování vodního lyžování musí být u vymezené vodní plochy vždy
  signalizováno ostatním účastníkům plavebního provozu vyvěšením žlutého
  balónu o průměru minimálně 0,8 m ve výšce nejméně 4 m nad hladinou upozorňujícího ostatní uživatele vodní cesty na zákaz vplutí do vymezené plochy. Provoz vodního lyžování ve vymezené vodní ploše smí být zahájen až po vytažení balónu do předepsané výšky.
 4. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí být vybaveno vhodným
  vlečným zařízením s dobře ovladatelným vypínacím prvkem pro uchycení vlečného lana. Toto vlečné zařízení je součástí plavidla a ovládáno z něho.
 5. Plavidlo použité pro provoz vodního lyžování musí mít v lodním osvědčení vyznačenu způsobilost k vlečení vodních lyžařů.
 6. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně pouze 2 plavidla.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se seznámí před zahájením provozu s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce.
 8. Při provozování vodního lyžování nesmí docházet k erozi břehů.
 9. Provozování vodního lyžování se povoluje na dobu 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
 10. Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 39/2017, vydané pod č. j. 2488/PR/17.

Článek 3
Odůvodnění

Podle ustanovení § 30a odst. 1 písm. a) a b) zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla a člena posádky podle ustanovení § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c) d), e), a n), zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa vyhodnotila provozování předmětné vymezené vodní plochy tak, jak byla vymezena a provozována dle opatření obecné povahy 39/2017 v období od 16. 06. 2017 do 16. 06. 2022. Státní plavební správa, vzhledem k bezproblémovému využívání a provozování zmíněné vymezené vodní plochy, vymezuje vodní plochu pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem a pro plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě ve stejných provozních dobách a ve stejné lokalitě.

K předmětnému návrhu opatření obecné povahy Státní plavební správa obdržela od Povodí Moravy, s.p. a Kostelecké uzeniny a.s. připomínky. Tyto připomínky byly vzaty plavebním úřadem na vědomí a provedené úpravy byly zahrnuty do Článku 2 přepracovaného návrhu opatření obecné povahy.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Silniční rybník nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje na vodní cestě Silniční rybník provozování vodního lyžování, byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy, na úřední desce Obce Kostelec u Jihlavy po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené době nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s ustanovením § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 1. července 2027.

Článek 6
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

 

Vyvěšeno dne 19. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 3902/PR/22

Obdrží:

K vyvěšení na úřední desku

Obec Kostelec u Jihlavy se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů. Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí s razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Státní plavební správu.

© Státní plavební správa
Zpět