Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 139/2022

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4142/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec
v úseku ř. km 107,990 (ústí Radějovky do řeky Moravy) až ř. km 167,470 (pohyblivý jez Bělov),
ve dnech od 25. 07. 2022 od 00:00 hodin do 04. 09. 2022 do 24:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Z důvodu kritického nedostatku vody na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec stanovujeme režimové opatření při proplouvání plavebními komorami a omezení ponoru plavidel následovně:

  1. Proplouvání všemi plavebními komorami bude probíhat vždy mimo pondělí v 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 hodin a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory.
  2. Ponor plavidel nesmí přesahovat hodnotu 0,60 m.

Toto opatření obecné povahy platí pro všechna plavidla při poklesu průtoku pod 5 m3 dle údajů ČHMÚ Brno na limnigrafické stanici Spytihněv.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Moravy, s. p., z důvodu zajištění bezpečnosti plavebního provozu v důsledku nevhodného vývoje hydrologických podmínek, kritického nedostatku vody na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec a s ohledem na Manipulační řády jednotlivých vodních děl na této vodní cestě zaslaných navrhovatelem, Státní plavební správa upravila podmínky plavebního provozu. Úprava plavebního provozu spočívá ve změně proplavovacího cyklu plavebních komor a ve snížení maximálního povoleného ponoru plavidel stanoveného přílohou č. 2 odst. 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení a zároveň ruší Opatření obecné povahy č. 138/2022 vydané dne 25. 07. 2022, kterým se upravuje plavební provoz na řece Moravě včetně průplavu Otrokovice – Rohatec.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č.j.:  4142/PR/22

Obdrží:

Navrhovatel

K vyvěšení na úřední desku

© Státní plavební správa
Zpět