Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 141/2022

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3250/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe v ř. km 738,87 (železniční most Děčín-Loubí)

od 1. 8. 2022 do 18. 8. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Obousměrný plavební provoz ve výše uvedeném období bude probíhat pouze levým mostním polem. Pravé mostní pole bude pro plavbu uzavřeno a bude označeno plavebními znaky „A.1 Zákaz proplutí“ pro oba směry plavby.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČO: 25429949, ze dne 25. 7. 2022, z důvodu stavebních prací na železničním mostě Děčín-Loubí v rámci jeho rekonstrukce, omezuje ve výše uvedených dnech plavební provoz v profilu mostu. Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez omezení plavby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3250/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět