Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 142/2022

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 8043/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu modernizace vodní cesty a současně s ohledem na mimořádnou situaci, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,65,
do 30.09.2022.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Na Vltavě nesmí být překročeny tyto maximální hodnoty ponorů plavidel v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,65:

  1. v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Podolsko ř. km 182,66 při hladině 345,60 m n. m. a vyšší ve zdrži Orlík – 1,3 m,
  2. v úseku Podolsko ř. km 182,66 až Orlík ř. km 144,65 při hladině 345,60 m n. m. a vyšší ve zdrži Orlík – 2,2 m,

V úseku Kořensko ř. km 200,40 až Červená nad Vltavou ř. km 179,10 od hladiny 329,60 m n. m. po hladinu 345,60 m n. m. se ve zdrži Orlík v období do 30. září 2022 plavební dráha nevytyčuje, plavební komora Kořensko je mimo provoz – ponory nejsou garantovány.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, rozhodla o úpravě plavebního provozu v souladu s § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě v úseku Kořensko ř. km 200,40 až Orlík ř. km 144,65, do 30.09.2022. V rámci modernizace vodní cesty – stavby „VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem“ – byly provedeny úpravy koryta v uvedeném úseku Vltavy a díky tomu jsou ve vymezené plavební dráze povoleny při daných vodních stavech uvedené ponory plavidel. K dané stavbě na základě dokumentace skutečného provedení stavby Krajský úřad Středočeského kraje vydal kolaudační souhlas k užívání změny stavby vodního díla Orlík dne 20.05.2021 pod čj. 045496/2021/KUKS. Současně s ohledem na realizaci stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ dochází v měsíci srpnu ke snižování hladiny v nádrži tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 m n. m. nejpozději do 01.09.2022.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 28. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 8043/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět