Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 144/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 4. 8. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3321/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu živelné události – požár v Národním parku České Švýcarsko, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu a jeho účastníků zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 731,50 (Dolní Žleb) až ř. km 726,60 (Hřensko),
ve dnech od 30. 7. 2022 do odvolání,

v době od 6:00 do 22:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty Labe je ve výše uvedených časech zastaven.
  2. V uvedeném úseku vodní cesty Labe není povoleno přistávání plavidel ke břehům, tzn. v tomto úseku nelze z plavidel vystupovat ani do nich nastupovat.
  3. Účinnost opatření obecné povahy 140/2022 ze dne 27. 7. 2022 končí dne 30. 7. 2022 v 6:00 hodin.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu požáru v Národním parku České Švýcarsko a s ním spojenou nutností čerpání a odběrů vody leteckou technikou (vrtulníky) z vodního toku Labe v lokalitě Hřensko, zastavila Státní plavební správa svým opatřením obecné povahy 140/2022 ze dne 27. 7. 2022 plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty Labe. Na základě sdělení IZS – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, operační středisko ze dne 29. 7. 2022, není v denních hodinách v době od 6:00 do 22:00 hodin možné plavební provoz v dotčeném úseku vodní cesty povolit z důvodu nutného čerpání vody v dotčeném úseku vodní cesty tak, jak je výše uvedeno. Proto Stání plavební správa v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu a jeho účastníků, z důvodu probíhajícího zásahu jednotek IZS v oblasti Hřenska, zastavila plavbu v požadovaných denních hodinách. Ze stejných důvodů není stání plavidel nebo nástup a výstup cestujících v dotčeném úseku vodní cesty možné.

Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez zastavení plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a jeho účastníků. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 7. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č.j.: 3321/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 10 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět