Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 147/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

zrušeno dne 15. 8. 2022
Opatřením obecné povahy č. 151/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3366/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu výskytu živelné události – požár v Národním parku České Švýcarsko, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu a jeho účastníků zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 731,50 (Dolní Žleb) až ř. km 726,60 (Hřensko),
ve dnech od 4. 8. 2022 do odvolání,
v době vždy od 7:00 do 22:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty Labe je ve výše uvedených časech zastaven.
  2. V uvedeném úseku vodní cesty Labe není povoleno přistávání plavidel ke břehům, tzn. v tomto úseku nelze z plavidel vystupovat ani do nich nastupovat.
  3. Účinnost opatření obecné povahy 144/2022 ze dne 29. 7. 2022 končí dne 3. 8. 2022 ve 22:00 hodin.

Článek 3
Odůvodnění

Z důvodu požáru v Národním parku České Švýcarsko a s ním spojenou nutností čerpání a odběrů vody leteckou technikou (vrtulníky) z vodního toku Labe v lokalitě Hřensko, zastavila Státní plavební správa svým opatřením obecné povahy 144/2022 ze dne 29. 7. 2022 plavební provoz ve výše uvedeném úseku vodní cesty Labe mezi 6:00 až 22:00 hodin. Na základě projednání s IZS – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, operační středisko dne 3. 8. 2022, se tímto opatřením obecné povahy ze dne 3. 8. 2022 mění doba zastavení plavby. Plavba je ode dne 4. 8. 2022 zastavena v denních hodinách v době od 7:00 do 22:00 hodin, neboť v této době není možné plavební provoz v dotčeném úseku vodní cesty povolit z důvodu nutného čerpání vody v dotčeném úseku vodní cesty tak, jak je výše uvedeno. Proto Státní plavební správa v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu a jeho účastníků, z důvodu probíhajícího zásahu jednotek IZS v oblasti Hřenska, zastavila plavbu v požadovaných denních hodinách. Ze stejných důvodů není stání plavidel nebo nástup a výstup cestujících v dotčeném úseku vodní cesty možné.

Plavbou plavidel v dotčeném úseku vodní cesty bez zastavení plavebního provozu by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a jeho účastníků. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 8. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3366/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát Města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad,

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 10 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět