Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 148/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 8. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10023/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 967,07 až ř. km 968,07,
dne 12. 8. 2022,
v době od 12:00 hodin do 20:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba v dotčeném úseku vodní cesty bude zastavena v úseku ř. km 967,07–968,07 osazením signálního znaku A.1a „Zákaz proplutí“, podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, v provedení tabule o rozměrech 1,00 m x 1,25 m, který bude osazen na obou březích, na začátku i konci uvedeného úseku. Signální znaky A.1a budou doplněny směrovými šipkami pod úhlem 45 stupňů směřujícími do uzavřeného prostoru konání akce.

Za snížené viditelnosti musí být tabule nahrazena signálním znakem A.1c v provedení obyčejné světlo červené barvy. Signální znaky budou umístěné minimálně 2 m nad terénem nebo vodní hladinou.

Pořadatel je povinen po dobu zastavení plavby umožnit úsekem vodní cesty uvedeným v článku 1 proplutí plavidel osobní lodní dopravy, plujících podle zveřejněného jízdního řádu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě podané žádosti společnosti Deep Vision s.r.o., se sídlem 530 02 Pardubice, Hlaváčova 207, IČ 27540065, povolila pořádání závodu v běhu přes lávku – Suchou nohou přes Labe, na sledované vodní cestě Labe, v úseku ř. km 968,03 dne 12. srpna 2022, v době od 14:00 hodin do 18:15 hodin a z důvodu zajištění bezpečnosti rozhodla o zastavení plavby v úseku ř. km 967,07–968,07 v době od 12:00 do 20:00 hodin.

Plavební provoz na vodní cestě by mohl ohrozit bezpečnost účastníků sportovní akce, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 8. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 10023/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět