Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 166/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 9. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4598/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu cvičení Hasičského záchranného sboru, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec
v ř. km 101,82, – 104,40
dne 27. 09. 2022 v době od 08:00 hod do 12:00 hod.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavební provoz ve zdrži jezu Hodonín v úseku jez Hodonín na řece Moravě po shybku ropovodu Družba pod řekou Moravou bude v uvedeném termínu zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 23. 08. 2022 o průběhu taktického cvičení ROPA 2022 (instalace norné stěny přes celou šířku řeky v prostoru nad přístavištěm Hodonín) na řece Moravě, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 8. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 4598/PR/22

© Státní plavební správa
Zpět