Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 168/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4721/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu nutné opravy břehového opevnění v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v úseku k. km.0,900 – 5,800 (od jezu Sudoměřice po plavební komoru Petrov, včetně plavební komory Petrov), ve dnech od 03. 10. 2022 do 15. 04. 2023.

Článek 2
Organizace zastavení a přerušení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.0,900 po k. km.5,800 včetně plavební komory Petrov je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 708 90 013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 31. 08. 2022, o dočasném zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na kanálových úsecích vodní cesty řeky Moravy včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v období od 03. 10. 2022 do 15. 04. 2023 z důvodu nutné opravy břehového opevnění v úseku k. km.2,340 – 3,170 (silniční most přes komunikaci I/55 – Výklopník). Úsek vodní cesty bude vypuštěn v celé délce od jezu Sudoměřice po plavební komoru Petrov, plavební komora Petrov bude mimo provoz.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 12. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 4721/PR/22

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Obec Sudoměřice a Obec Petrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět