Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 174/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 9. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 12840/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy) na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,08,
od 23.09.2022.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Přes malou plavební komoru Brandýs nad Labem je plavba obnovena.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ 70890005, rozhodla o obnovení plavby na vodní cestě Labe, přes plavební komoru Brandýs nad Labem, ř. km 865,08 od 23.09.2022.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 124/2022 vydané pod čj. 9220/PH/22

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 23. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 12840/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět