Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 177/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 9. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 5061/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu rybářských závodů – European Carp Championship – Stairs2Hell, na vodní cestě přehradní nádrži Nové Mlýny III, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní přehradní nádrži Nové Mlýny III
od ř. km 42,140 po ř. km 50,97

dne 02. 10. 2022 v době od 14:00 hodin do dne 08. 10. 2022 v době do 08:00 hodin nonstop.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba je omezena na vodní cestě přehradní nádrži Nové Mlýny III od ř. km 42,140 po ř. km 50,970 dne 02. 10. 2022 v době od 14:00 hodin do dne 08. 10. 2022 v době do 08:00 hodin nonstop. V uvedenou dobu je zakázáno vplouvání všech plavidel, vyjma plavidel účastníků rybářských závodníku do prostoru, který bude vymezen zelenými bójemi pořadatele maximálně 300 m od břehu. Omezení plavby ve vymezeném prostoru bude zajištěno ze strany pořadatele řádně poučenými osobami.

Článek 3
Odůvodnění

Společnost European Carp Fishing associacion s.r.o., se sídlem Zdeslavice 24, 286 01 Černíny, požádala o povolení akce na sledované vodní cestě „Rybářské závody – European Carp Championship – Stairs2Hell“ dne 02. 10. 2022 v době od 14:00 hodin do dne 08. 10. 2022 v době do 08:00 hodin nonstop na vodní cestě přehradní nádrži Nové Mlýny III. Podle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě může plavební úřad opatřením obecné povahy v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu omezit plavební provoz ve vymezeném prostoru pro rybářské závody.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Bc. David Hoff v. r.

ředitel pobočky

Č.j.: 5061/PR/22

Obdrží:

Žadatel

  • European Carp Fishing associacion s.r.o., Zdeslavice 24, 286 01 Černíny

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Mikulov, Vodoprávní úřad, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov
  • Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice
  • Obec Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín
  • Obec Dolní Věstonice, Hlavní 67, 691 29 Dolní Věstonice
  • Obec Přítluky, Obecní 11, 691 04 Přítluky
  • Obec Milovice, Milovice 38, 691 88 Milovice u Mikulova
  • Obec Pavlov, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov

Město Mikulov, Obec Šakvice, Obec Strachotín, Obec Dolní Věstonice, Obec Přítluky, Obec Milovice a Obec Pavlov se žádájí o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět