Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 178/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 31. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 5052/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací – výstavba plynovodu „6114 MORAVIA – VTL Plynovod, úsek TU 160 Bukovany– TU 166 Bezměrov 2A“ v místě křížení s řekou Moravou, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v k. ú. obcí Bezměrov, Kojetín I - Město
v úseku ř. km 187,350 až 187,550
ve dnech od 26. 09. 2022 do 31. 10. 2022.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba všech plavidel je z důvodu prováděných stavebních prací v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v uvedeném úseku a časovém vymezení zakázána. Úsek zastavené plavby bude na obou březích ve vzdálenosti cca 100 m před a za oblastí provádění prací vyznačen břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími nad vodní hladinou proti sobě.

Pověřený pracovník zhotovitele společnosti PPS Pipeline Systems GmbH (ARGE Moravia Los 1 & 2A) odpovídá při provádění prací v úseku nad sledovanou vodní cestou za dohled nad dodržováním zákazu plavby a prevenci rizika ohrožení zdraví nebo života osob.

 

Článek 3
Odůvodnění

Plavba ve výše uvedeném úseku byla od 04. 07. 2022 zastavena opatřením obecné povahy vydaným plavebním úřadem pod č. j. 3281/PR/22. Původní termín obnovení plavby po dokončení stavebních prací na stavbě plynovodu „6114 MORAVIA – VTL Plynovod, úsek TU 160 Bukovany – TU 166 Bezměrov 2A byl stanoven na 05. 09. 2022.

Státní plavební správa obdržela dne 24. 08. 2022 žádost o prodloužení omezení plavebního provozu zaslanou společností PPS Pipeline oSystems GmbH, JV Moravia Lot1&2 z důvodu pokračování provádění stavebních prací při výstavbě výše uvedeného plynovodu. Plavba ve výše uvedeném úseku byla v termínu od 06. 09. 2022 do 25. 09. 2022 zastavena opatřením obecné povahy vydaným plavebním úřadem pod č. j. 4625/PR/22.

Státní plavební správa obdržela dne 21. 09. 2022 další žádost o prodloužení omezení plavebního provozu zaslanou společností PPS Pipeline oSystems GmbH, JV Moravia Lot1&2 z důvodu pokračování nedokončených stavebních prací při výstavbě výše uvedeného plynovodu do 31. 10. 2022.

Stavba VTL plynovodu v místě křížení s vodním tokem Morava nadále probíhá otevřeným výkopem v korytě řeky Moravy. V rámci stavby je v korytě zřízena dočasná larsenová stěna zasahující z obou stran do koryta řeky a zužující plavební profil na cca 1/3.

Při ponechání možnosti plavby v daném úseku řeky Morava při výstavbě VTL plynovodu by mohlo dojít k poškození proplouvajících plavidel či vážného ohrožení zdraví a života jejich posádek.

Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Bc. David Hoff v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 5052/PR/22

Obdrží:

Navrhovatel

  • PPS Pipeline Systems GmbH, odštěpný závod, Čejč 3, 696 14 Čejč

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
  • Městský úřad Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I - Město, 752 01 Kojetín

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Obec Bezměrov, Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž
  • Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I - Město, 752 01 Kojetín

Obec Bězměrov a Město Kojetín se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět