Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 180/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3910/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody plachetnic), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
ve vodní ploše vymezené opatřením obecné povahy Státní plavební správy 33/2018
(dále jen vymezená vodní plocha)
dne 1. 10. 2022
v době od 10:30 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Ve vymezené vodní ploše je ve výše uvedeném dni a čase zastaven plavební provoz pro plavidla, která se neúčastní povolené akce (viz níže Článek 3).
  2. Pořadatel povolené akce zajistí, aby v době povolené akce do uvedené plochy nevplulo v době jejího konání žádné plavidlo, které se povolené akce neúčastní.
  3. Pořadatel povolené akce není oprávněn omezit plavbu plavidel plujících mimo vymezenou vodní plochu v uvedeném úseku řeky Labe.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 3674/DC/22 pořádání akce na sledované vodní cestě Labe v ř. km 769,00 až 773,5 (jachetní závod plachetnic „Modrá stuha“), která se uskuteční dne 1. 10. 2022 mj. ve výše uvedené vymezené vodní ploše. Pořadatelem povolené akce je TJ Chemička Ústí nad Labem, oddíl jachtingu p. s., se sídlem Litoměřická 1698/1c, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 057 814 18. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu ve vymezené vodní ploše, tak jak je uvedeno výše v Článku 1.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3910/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět