Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 181/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 17. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3936/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události (závody plavců), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 749,70 až 740,52,
dne 16. 10. 2022,

pro plavidla plující proti proudu v době od 03:00 hodin do ukončení povoleného závodu plavců (předpokládané ukončení závodu cca v 09:00 hodin)

a

pro plavidla plující po proudu v době od 05:00 hodin do ukončení závodu, (předpokládané ukončení závodu cca v 09:00 hodin).

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

  1. Zastavení plavebního provozu bude signalizováno ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (Příloha č. 7), a to signálními znaky A. 1 „Zákaz proplutí“ následovně:
    • 2 červená světla nad sebou nebo vedle sebe pro protiproudní plavbu na levém břehu Labe v ř. km 740,52,
    • 2 červená světla nad sebou nebo vedle sebe pro poproudní plavbu v ř. km 749,70, případně na doprovodném plavidle, které bude uzavírat startovní pole.
  2. V místě uvedených signálních znaků bude přítomna hlídka s vysílačkou, aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
  3. Plavba se zastavuje pouze za příznivých plavebních podmínek pro pořádání závodu plavců, tj. do vodního stavu 400 cm na vodočtu Ústí nad Labem

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila svým rozhodnutím vydaným pod č. j. 3403/DC/22 pořádání akce na sledované vodní cestě Labe v ř. km 749,70 až 740,52 (závody plavců „WINTERMAN XTREME TRIATHLON 2022“), která se uskuteční dne 16. 10. 2022. Pořadatelem povolené akce je společnost WINTERMAN s. r. o., se sídlem, Heřmanice v Podještědí 281, Jablonné v Podještědí, IČO 055 373 21. V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě rozhodla Státní plavební správa o zastavení plavebního provozu v úseku od ř. km 749,70 po ř. km 740,52 tak, jak je uvedeno v Článku 1.

Při překročení vodního stavu 400 cm na vodočtu v Ústí nad Labem se závody plavců nebudou konat a plavební provoz nebude v uvedených časech zastaven.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 9. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 3936/DC/22

© Státní plavební správa
Zpět