Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 183/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 23. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13147/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69
ve dnech 08.08.2022 od 7:00 hodin do 22.10.2022 do 7:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice je plavba zastavena, proplavování je zajištěno přes malou plavební komoru Praha-Štvanice.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953, rozhodla o zastavení plavby přes velkou plavební komoru Praha-Štvanice, ř. km 50,69, ve dnech 08.08.2022 od 7:00 hodin do 22.10.2022 do 7:00 hodin z důvodu provádění opravy závad na technologii plavební komory (ovládání segmentů) za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy č. 162/2022, vydané pod čj. 11938/PH/22.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 5. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 13147/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět