Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 184/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 18. 10. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4075/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 740,85 až 740,50 pravý břeh – přístaviště Děčín pod zámkem,
dne 17. 10. 2022,
v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Dne 17. 10. 2022 mezi 14:00 až 16:00 hodin budou pro veřejnost uzavřena přístaviště Děčín pod zámkem na pravém břehu Labe mezi ř. km 740,85 až 740,50. V této době nebude umožněn nástup ani výstup cestujících na plavidla.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje čj. KRPU-182555-1/ČJ-2022-0400PZ ze dne 6. 10. 2022 rozhodla o výše uvedeném krátkodobém omezení plavebního provozu z důvodu jiné mimořádné události – návštěva prezidenta ČR a setkání s občany na Smetanově nábřeží v Děčíně.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky, zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 4075/DC/22

Obdrží:

Navrhovatel:

  • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad,

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Statutární město Děčín

Statutární město Děčín se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 10 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět