Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 185/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 28. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4072/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace a údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 17. 10. 2022 do 28. 11. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

  1. Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem bude v uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
  2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Roudnice nad Labem, musejí být před proplavením rozpojeny.
  3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Roudnice nad Labem využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 2. 2. 2022 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o odstavení velké plavební komory zdymadla Roudnice nad Labem v ř. km 808,72 mimo plavební provoz v období od 17. 10. 2022 do 28. 11. 2022. Žádost byla odůvodněna nutností provést mimořádnou prohlídku zahražené a vyčerpané plavební komory a provedení drobných oprav za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu.

Věc byla kladně projednána s Odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem Městského úřadu Roudnice nad Labem.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem, byl vyvěšen na úřední desce Města Roudnice nad Labem dne 8. 9. 2022, sejmutí dne 25. 9. 2022. Na úřední desce Státní plavební správy byl Návrh opatření obecné povahy vyvěšen pod č. 42/2022 dne 7. 9. 2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 7. 10. 2022.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 7. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 4072/DC/22

 

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět