Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 187/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 7. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13342/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu modernizace, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltavě,
v plavebním kanále Troja – Podbaba, k. km.0,6 až 2,0,
od 04.11.2022 od 07:00 hodin do 06.11.2022 do 17:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Plavba na plavebním kanále Troja – Podbaba je zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Ředitelství volních cest ČR rozhodla Státní plavební správa, že plavba v úseku vodní cesty Vltava na plavebním kanále Troja – Podbaba je zastavena z důvodu prací k zabezpečení podjezdných výšek v rámci stavby mostů přes plavební kanál Troja – Podbaba, vytažení zaberaněného pažení ze štětovnic před opěrami pod silničním mostem na MK ÚČOV v km 1,67 na levém a pravém břehu a vytažení zaberaněných ocelových nosníků HEB300 na povodní straně silničního mostu na MK ÚČOV v km 1,67 na levém a pravém břehu.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 13. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 13342/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět