Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 188/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13120/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu provedení mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha-Mánes, ř. km 54,25,
od 14. 11. 2022 od 7:00 hodin do 28. 11. 2022 do 7:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Přes plavební komoru Mánes je plavba zastavena.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČ 70889953, Státní plavební správa zastavila plavbu přes plavební komoru Praha-Mánes, ř. km 54,25, od 14. 11. 2022 od 7:00 hodin do 28. 11. 2022 do 7:00 hodin z důvodu provedení mimořádné technicko-bezpečnostní prohlídky plavební komory Praha-Mánes, kvůli které bude plavební komora zahrazena a vyčerpána za účelem zajištění bezpečného provozu vodní cesty.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 13120/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět