Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 189/2022

kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů (krátké prkno s podvodním křídlem a elektrickým pohonem)

zrušeno dne 1. 11. 2022
Opatřením obecné povahy č. 191/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13424/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), vymezuje vodní plochu, která je umístěna na vodní cestě Vltavě, při pravém břehu mezi ř. km 48,10 až ř. km 48,50 a je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 40 m.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

 1. Provozní doba vymezené vodní plochy bude od 1. května 2023 do 31. října 2023 každý den v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin.
 2. Plavební značení vymezené vodní plochy je následující:

  Na začátku a na konci takto vymezené vodní plochy budou osazeny břehové signální znaky E.16 s dodatkovou tabulkou „Plavba eFoilů povolena“ se směrovou šipkou ve směru vymezené vodní plochy ve smyslu vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, opatřené druhou dodatkovou tabulkou bílé barvy s textem v černé barvě a výškou písma min. 10 cm:

  „od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023,
  po–ne 8–20 hod, max. 2 plavidla
  vnitřní okraj vymezené vodní plochy je 7 m od pravého břehu“

  Základní rozměr signálního znaku bude 1,0 m x 1,0 m. Oba znaky budou na svém vnitřním svislém okraji opatřeny směrovou šipkou vycházející ze svého vnitřního horního a dolního vrcholu pod úhlem 45°. Šipka bude takto vymezovat délku a směr dráhy na břehu. Směrová šipka bude bílé barvy s číselným údajem 400 m v černé barvě. Signální znaky budou umístěny na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní plochy. Dolní okraj signálního znaku bude ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním terénem.

  Vymezená vodní plocha pro provozování eFoilů bude vyznačena na hladině žlutými bójemi s černým nápisem „SPORT“. Bóje budou umístěny následovně:
  • bóje č. 1 bude osazena v ř. km 48,10 ve vzdálenosti 20 m od pravého břehu
  • bóje č. 2 bude osazena v ř. km 48,10 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 3 bude osazena v ř. km 48,20 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 4 bude osazena v ř. km 48,30 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 5 bude osazena v ř. km 48,40 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu
  • bóje č. 6 bude osazena v ř. km 48,50 ve vzdálenosti 20 m od pravého břehu
  • bóje č. 7 bude osazena v ř. km 48,50 ve vzdálenosti 40 m od pravého břehu

  Celkem bude umístěno 7 kusů bójí. Bóje je válcového tvaru o průměru min. 0,6 m a výšce nad hladinou min. 0,6 m.

 3. Přeplutí eFoilů do vymezeného prostoru lze pouze v úseku Vltavy v ř. km 48,10 až 48,80 a musí probíhat v přímém směru plavby od místa spuštění do vymezené vodní plochy bez provádění figurálních prvků mimo vymezený prostor.
 4. Na takto vymezené vodní ploše lze provozovat současně max. dvě plavidla (tj. eFoily).
 5. Provozování eFoilů není dovoleno za snížené viditelnosti a nepříznivých povětrnostních podmínek.
 6. Plavidla správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen správce vodní cesty), mohou v provozní době vymezené vodní plochy vplouvat po nezbytně nutnou dobu do této vodní plochy za účelem provádění provozní údržby. Uživatel vymezené vodní plochy je povinen dbát pokynů správce vodní cesty udělovanými v souladu s jeho kompetencemi.
 7. Uživatel vymezené vodní plochy se před zahájením provozu seznámí s jejími parametry a pokyny umístěnými na dodatkové tabulce a ověří plavební hloubky ve vymezené vodní ploše.
 8. Při provozu eFoilů ve vymezené vodní ploše nesmí být vytvářeno nadměrné vlnobití a sání, které by způsobilo škodu na stojících plavidlech a plovoucích zařízeních. Nesmí docházet k erozi břehů a k ohrožení hnízdění živočichů (zejména v období březen až červen) a ani ke kontaminaci povrchových vod nebo pozemků látkami závadnými vodám.
 9. V provozní době vymezené plochy pro provoz eFoilů je v této vodní ploše zakázáno provádět lov ryb.
 10. Celková doba provozu plochy je na zkušební dobu od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023.

Článek 3
Odůvodnění

Podle § 30a odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může plavební úřad opatřením obecné povahy vymezit na dobu nepřesahující 5 let část vodní cesty pro plutí malých plavidel, při kterém se nepoužijí povinnosti vůdce plavidla podle § 29b odst. 1 písm. l) a odst. 3 písm. a), c), d), e) a n) zákona o vnitrozemské plavbě, zejména pro plutí plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností a zároveň stanovit konkrétní podmínky nezbytné pro zajištění plavební bezpečnosti.

Státní plavební správa projednala podmínky týkající se plutí malých plavidel (eFoilů) na vymezené vodní ploše, umístěné na vodní cestě Vltavě, při pravém břehu mezi ř. km 48,10 a ř. km 48,50, jež je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 40 m dne 1. 8. 2022 v sídle Státní plavební správy – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 00 Praha 7, s dotčenými orgány státní správy a se správcem vodní cesty. Cílem tohoto projednání bylo odsouhlasení technicko-provozních podmínek vymezené vodní plochy.

Veškeré požadavky a závěry vzešlé z projednání, jež se vztahují k provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů – ve vymezené vodní ploše a k zajištění plavební bezpečnosti v daném místě, jsou zahrnuty do Článku 2.

Plavební úřad dospěl k závěru, že v uvedeném úseku vodní cesty Vltava nebude provozem vymezené plochy ohrožena bezpečnost plavebního provozu a vymezení plochy je v souladu s předpisy upravujícími ochranu povrchových vod, jelikož se jedná o sledovanou vodní cestu dopravně významnou.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů (krátké prkno s podvodním křídlem a elektrickým pohonem), byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 07.09.2022 po dobu 15 dnů a na úřední desce Městské části Praha 8, Zenklova 1/35m 180 00 Praha 8, od 08.09.2022 do 26.09.2022. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa vymezila část vodní cesty pro provozování vodního lyžování tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 8. listopadu 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí v souladu s § 30a odst. 1 zákona o vnitrozemské plavbě do 31. října 2023.

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 24. 10. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 13424/PH/22

Obdrží:

 • Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha

Dotčený orgán státní správy

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1

K vyvěšení na úřední desku

 • Státní plavební správa, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7-Holešovice
 • Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha

Městská část Praha 8 se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět