Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 191/2022

kterým se ruší opatření obecné povahy č. 189/2022

účinnost skončila dne 6. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13773/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), ruší opatření obecné povahy č. 189/2022, vydané pod čj. 13424/PH/22.

Článek 2
Organizace plavebního provozu

Tímto opatřením se ruší vymezení vodní plochy na vodní cestě Vltavě pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů (krátké prkno s podvodním křídlem a elektrickým pohonem) v lokalitě při pravém břehu Vltavy mezi ř. km 48,10 až ř. km 48,50.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa obdržela v hraničním termínu připomínky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní cesty Vltavy pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování eFoilů (krátké prkno s podvodním křídlem a elektrickým pohonem) v lokalitě při pravém břehu Vltavy mezi ř. km 48,10 až ř. km 48,50, jež je tvořena pásem vodní plochy o délce 400 m a šířce 40 m, a proto ruší opatření obecné povahy č. 189/2022.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 1. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 13773/PH/22

Na vědomí

  • Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha
  • Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí – vodoprávní úřad, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
© Státní plavební správa
Zpět