Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 193/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 29. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13833/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu opravy technologie plavební komory Praha – Modřany, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komoru Praha – Modřany, ř. km 62,21,
ve dnech od 14.11.2022, 7:00 hodin do 28.11.2022, 7:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební komora Praha – Modřany je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty ze dne 03.11.2022, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953 ze dne 03.11.2022, Státní plavební správy rozhodla o zastavení plavby přes plavební komoru Praha – Modřany, vodní cesta Vltava, ř. km 62,21, ve dnech od 14.11.2022, 7:00 hodin do 28.11.2022, 7:00 hodin z důvodu opravy technologie plavební komory za účelem zajištění bezpečného provozu vodního díla.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 3. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 13833/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět