Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 194/2022

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 13. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13838/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu prodloužení projekčních prací na technologii malé plavební komory, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes malou plavební komoru Hořín, k. km 1,0,
ve dnech od 05.11.2022, 7:00 hodin do 12.11.2022, 7:00 hodin.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Je zastaveno proplavování plavidel přes malou plavební komoru Hořín. Proplavování plavidel je zajištěno přes velkou plavební komoru Hořín.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953, rozhodla o zastavení plavby přes malou plavební komoru Hořín, k. km 1,0, ve dnech od 05.11.2022, 7:00 hodin do 12.11.2022, 7:00 hodin, z důvodu prodloužení projekčních prací na technologii malé plavební komory.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v.z. Bc. Michal Kudláček v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 13838/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět