Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 195/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 6. 11. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes plavební komory Roztoky, ř. km 35,95
od 05.11.2022, 07:00 hodin.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Plavební provoz přes plavební komory Roztoky, ř. km 35,95 je obnoven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Praha 5-Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00, IČ 70889953 ze dne 04.11.2022, obnovuje Státní plavební správa – pobočka Děčín plavební provoz přes plavební komory Roztoky, ř. km 35,95.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 107/2022

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 4. 11. 2022

 


jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

 

© Státní plavební správa
Zpět