Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 196/2022

kterým se upravuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 13936/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu jiné mimořádné události (mimořádné podmínky pro regulaci odtoku z VD Orlík), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu)
ve dnech od nabytí účinnosti tohoto opatření do 31.03.2024.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

  1. Při dosažení vysokého vodního stavu ve smyslu ustanovení § 6b odst. 4 písm. a) zákona o vnitrozemské plavbě, určeného vodním průtokem v profilu vodočtu Praha-Velká Chuchle 450 m3/s a vyšším, je-li současně součet průtoků na toku Berounky v profilu vodočtu Beroun, na toku Sázavy v profilu vodočtu Nespeky, na toku Otavy v profilu Písek, na toku Lužnice v profilu Bechyně a na toku Vltavy v profilu České Budějovice 600 m3/s a vyšší, nemohou plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla jednorázově využitá pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu využívat k stání úsek vodní cesty Vltavy vymezený v článku 1 tohoto opatření obecné povahy.
  2. Vlastníci a provozovatelé těchto plavidel jsou povinni je umístit do přístavu s ochrannou funkcí nebo chráněného místa před dosažením uvedeného vodního stavu.
  3. Pro ostatní plavidla a nástupní můstky plavidel osobní lodní dopravy, které mohou být přemístěny do přístavu s ochrannou funkcí v bočně svázané sestavě s plavidlem osobní lodní dopravy, platí ustanovení § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
 

Článek 3
Odůvodnění

S ohledem na Manipulační řád VD Orlík platný po dobu realizace stavby „VD Orlík – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod“ s trváním do 31.03.2024 nebude transformován odtok z VD Orlík až do úrovně přítoku 667 m3/s do vodního díla. Odtok z nádrže VD Orlík bude tedy za této situace shodný s přítokem. Nastává tak mimořádná situace, při které nebude nástup vysokých vodních stavů v úseku Vltavy pod VD Orlík manipulací na tomto vodním díle regulován. Neregulovaný a tedy zrychlený nástup vysokých vodních stavů ve zdržích Helmovského a Staroměstského jezu, které jsou z hlediska přemístění značného počtu plavidel do ochranných přístavů časově limitované prostupností plavebních komor Praha-Štvanice, Praha-Smíchov a Praha-Mánes, proto vyvolává potřebu provést přemístění plavidel bez vlastního strojního pohonu a plavidel jednorázově využitých pro vymístění takového plavidla bez vlastního strojního pohonu do ochranného přístavu s předstihem tak, aby byla uvolněna kapacita uvedených plavebních komor pro přemístění všech ostatních plavidel ze zdrží ve zkráceném čase před dosažením průtoku 600 m3/s na vodočtu Praha-Velká Chuchle, v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Státní plavební správa projednala podmínky upravení plavebního provozu na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu s Magistrátem hl. m. Prahy, Odborem ochrany prostředí – vodoprávním úřadem, Jungmannova 35, Praha 1, a Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením vodního hospodářství – vodoprávním úřadem, Zborovská 81/11, Praha 5.

Návrh opatření obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 50,69 až 54,30 (zdrž Helmovského a Staroměstského jezu), byl vyvěšen na úřední desce Státní plavební správy dne 22.09.2022 po dobu 15 dnů. Zároveň byla stanovena lhůta pro podání námitek a připomínek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na úřední desce (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního úřadu). Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu dne 29. listopadu 2022.

Článek 5
Platnost

Toto opatření obecné povahy platí do 31. března 2024.

 

Článek 6
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 14. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

Čj.: 13936/PH/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Hlavní město Praha se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět