Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 199/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 27. 4. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 5704/PR/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu vyhrazení jezu Nedakonice a tím vypuštění celé jeho zdrže, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti zastavuje plavební provoz

na vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec
v úseku ř. km 138,70, – 145,16 včetně plavebních komor Nedakonice a Kunovský Les
v období od 28. 11. 2022 do 27. 04. 2023.

Článek 2
Organizace zastavení a přerušení plavebního provozu

Plavební provoz na řece Moravě ve zdrži jezu Nedakonice, v úseku jez Nedakonice – jez Kunovský Les (ř. km 138,70, – 145,16) včetně plavebních komor Nedakonice a Kunovský Les bude ve výše uvedeném období zastaven.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti správce vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, státní podnik, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, IČO 708 90 013 (dále jen správce vodní cesty), ze dne 22. 11. 2022, o dočasné zastavení plavby a přerušení plavebního provozu na říčním úseku vodní cesty řeky Moravy včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v době od 28. 11. 2022 do 27. 04. 2023 z důvodu úplného vyhrazení jezu Nedakonice (přechod na „zimní provoz“) v souladu se schváleným manipulačním řádem.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 5704/PR/22

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Moravy, státní podnik; doručit závodu Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa, pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
  • Obec Nedakonice, Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice
  • Obec Kostelany nad Moravou, Kostelany nad Moravou 19, 686 01 Uherské Hradiště
  • Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
  • Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Obec Nedakonice, Obec Kostelany nad Moravou, Město Staré Město a Město Kunovice se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět