Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 200/2022

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 6. 12. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 14171/PH/22 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava
v náhonu Čertovka, ř. km 52,97, a to od vyústění náhonu Čertovka až po Velkopřevorský mlýn,
dne 5. prosince 2022,
v době od 16:00 hodin do 22:00 hodin.

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, náhon Čertovka, ř. km 52,97, a to od vyústění náhonu Čertovka po Velkopřevorský mlýn, dne 05.12.2022 v době od 16:00 hodin do 22:00 hodin., mimo plavidla zajišťující kulturní akci na vodní cestě.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa povolila na základě žádosti společnosti PRAŽSKÉ BENÁTKY s.r.o. IČ: 25759051, 110 00 Praha 1, Platnéřská 191/4, pořádání akce „Čerti na Čertovce 2022“, která se koná na vodní cestě Vltava v náhonu Čertovka, ř. km 52,97, a to od vyústění náhonu Čertovka po Velkopřevorský mlýn, a rozhodla o zastavení plavebního provozu, z důvodu zajištění bezpečnosti všech osob účastnících se akce a osob účinkujících přinatáčení divadelních scén jak na březích náhonu Čertovka, tak i z vodní hladiny.

Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 25. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 14171/PH/22

© Státní plavební správa
Zpět