Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 202/2022

kterým se omezuje plavební provoz

zrušeno dne 9. 12. 2022
Opatřením obecné povahy č. 204/2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4506/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu modernizace a údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ve dnech od 29. 11. 2022 do 23. 12. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Roudnice nad Labem bude v uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 85 m x 11 m.
Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Roudnice nad Labem, musejí být před proplavením rozpojeny.
Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Roudnice nad Labem využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 25. 11. 2022 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o prodloužení termínu odstavení velké plavební komory zdymadla Roudnice nad Labem v ř. km 808,72 mimo plavební provoz v období 29. 11. 2022 do 23. 12. 2022. Žádost byla odůvodněna nutností odstranění závad zjištěných při mimořádné prohlídce zahražené a vyčerpané plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření. Plavbou plavidel bez provedení nutné údržby by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 29. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 4506/DC/22

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět