Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 203/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 2. 12. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4518/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz

na pravém břehu vodní cesty Ohře v Karlových Varech

v ř. km 175,75 až 177,00

ode dne 29. 11. 2022.

Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu

Plavební provoz v uvedeném úseku vodní cesty Ohře v Karlových Varech není od uvedeného data omezen. Tímto se ruší opatření obecné povahy 117/2022 vydané dne 1. 7. 2022.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa obdržela dne 29. 11. 2022 oznámení společnosti VIDEST s.r.o., se sídlem Mostecká 377, Otovice, 360 01, IČO: 27995771, o dokončení stavebních prací na pravém břehu Ohře v Karlových Varech v rámci stavby „Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře“ (dále jen stavba), a žádost o zrušení zákazu stání nebo vyvazování plavidel v úseku mezi říčními km 175,75 až 177,00, který byl po dobu stavby na břehu vyznačen břehovými signálními znaky A.5 „Zákaz stání (kotvení nebo vyvazování u břehu)“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.

Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 30. 11. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Martin Klein

ředitel pobočky

Č. j.: 4518/DC/22

Obdrží:

Dotčený orgán státní správy

  • Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa,
  • Statutární město Karlovy Vary

Statutární město Karlovy Vary se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce na dobu 3 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět