Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 204/2022

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 12. 12. 2022

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 4632/DC/22 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu dokončení údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz a obnovuje plavební provoz v plném rozsahu

na vodní cestě Labe,
v ř. km 808,72 (velká plavební komora Roudnice nad Labem),
ode dne 9. 12. 2022.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes velkou plavební komoru je obnoven v plném rozsahu bez omezení, zároveň se ruší opatření obecné povahy č. 202/2022 ze dne 29. 11. 2022.

Článek 3
Odůvodnění

Dne 25. 11. 2022 podal správce vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO: 70890005 (dále jen správce vodní cesty), žádost o prodloužení termínu odstavení velké plavební komory zdymadla Roudnice nad Labem v ř. km 808,72 mimo plavební provoz v období 29. 11. 2022 do 23. 12. 2022. Žádost byla odůvodněna nutností odstranění závad zjištěných při mimořádné prohlídce zahražené a vyčerpané plavební komory za účelem zajištění řádného technického stavu a bezpečného provozu vodního díla. Na základě této žádosti bylo z uvedených důvodů v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu vydáno opatření obecné povahy 202/2022.

Dne 9. 12. 2022 v 9:27 hodin obdržela Státní plavební správa oznámení správce vodní cesty o odstranění závad na velké plavební komoře Roudnice nad Labem a žádost o obnovení plavby přes tuto plavební komoru ode dne 9. 12. 2022, Na základě uvedeného rozhodla Státní plavební správa o obnovení plavebního provozu v plném rozsahu a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2. Zároveň hrozí nebezpečí z prodlení.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 9. 12. 2022

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

v z. Ing. Hana Urbanová

ředitel pobočky

Č. j.: 4632/DC/22

Obdrží:

Navrhovatel

  • Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Dotčený orgán státní správy

  • Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

K vyvěšení na úřední desku

  • Státní plavební správa
  • Město Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce do dne 12. 12. 2022.

© Státní plavební správa
Zpět