Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 1/2023

kterým se omezuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 27/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Zvýšení přístavní kapacity přístaviště BK – Přístaviště Strážnice“ v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě omezuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, v k. ú. obce Strážnice
v úseku ř. km 9,51 až 9,62
ve dnech od 17. 01. 2023 do 30. 06. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavba a vplutí plavidel do prostoru stavby „Zvýšení přístavní kapacity přístaviště BK – Přístaviště Strážnice“ – do „laguny“ přístaviště Strážnice s výjimkou plavidel použitých pro stavbu je z důvodu prováděných stavebních prací v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec v uvedeném úseku a časovém vymezení zakázána. Část vodní cesty v místě stavby bude na obou březích „laguny přístaviště Strážnice“ vyznačena břehovými signálními znaky A.1 „Zákaz proplutí“ dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, tyto znaky budou opatřeny směrovými šipkami směřujícími proti sobě. Na vodní hladině budou mezi těmito břehovými znaky umístěny minimálně dvě bóje žluté barvy, bóje mohou být opatřeny nápisem Zákaz proplutí. Stávající plavební značení umístěné v „laguně“ přístaviště Strážnice bude po dobu stavby zakryto.

Článek 3
Odůvodnění

Zasláním podkladů a žádosti o omezení plavebního provozu společností AQUATIS a.s. zastupující na základě plné moci stavebníka Ředitelství vodních cest ČR z důvodu zahájení stavebních prací na stavbě „Zvýšení přístavní kapacity přístaviště BK – Přístaviště Strážnice“ byla Státní plavební správa jako věcně příslušný správní orgán informována o přesném termínu zahájení těchto stavebních prací. Stavba další části přístaviště Strážnice je převážně umístěna v laguně na pravém břehu Baťova kanálu naproti již stávajících pevných přístavních hran. Stavba je členěna na stavební objekty SO 01 – SO 12 a provozní soubory PS 01 – PS 06.

Z uvedených důvodů a v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 17. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 27/PR/23

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Strážnice se žádá o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět