Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 3/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 25. 1. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 350/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy) na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
přes velkou plavební komoru Hořín na plavebním kanále Vraňany – Hořín
od 20.01.2023.

Článek 2
Organizace obnovení plavebního provozu

Zvedací zařízení mostu na velké plavební komoře Hořín je v provozu.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČ 70889953 obnovuje plavbu na vodní cestě Vltava na plavebním kanále Vraňany – Hořín přes velkou plavební komoru Hořín.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

 

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší Opatření obecné povahy č. 209/2022 vydané pod č.j. 14752/PH/22

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 20. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 350/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět