Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 5/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 108/PR/23 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Zvýšení přístavní kapacity přístaviště BK – Přístaviště Strážnice“ v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na sledované vodní cestě řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec,

v úseku k. km.5,80 až 13,00
ve dnech od 06. 02. 2023 do 09. 04. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Úsek vodní cesty od k. km.5,80 po k. km.13,00 včetně plavební komory Vnorovy II je mimo provoz.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě žádosti, zaslané dne 20. 01. 2023 společností AQUATIS a.s. zastupující na základě plné moci stavebníka Ředitelství vodních cesta ČR, o schválení snížení plavební hladiny v místě stavby stavbě „Zvýšení přístavní kapacity přístaviště BK – Přístaviště Strážnice“, bude, z důvodu probíhající stavební činnosti v období od 06. 02. 2023 do 09. 04. 2023 ve výše uvedeném úseku vodní cesty řeka Morava včetně průplavu Otrokovice – Rohatec, snížena plavební hladina o 50 cm na kótu 167,40 m n. m.

Z uvedených důvodů a v zájmu zajištění bezpečnosti plavebního provozu je na dobu nezbytně nutnou přistoupeno k danému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 26. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Tomáš Ostrčil v. r.

ředitel pobočky

Č. j.: 108/PR/23

Obdrží:

Navrhovatel

Dotčený orgán státní správy

K vyvěšení na úřední desku

Město Strážnice, Obec Vnorovy a Obec Petrov se žádají o vyvěšení tohoto oznámení na veřejné úřední desce po dobu 15 dnů.

© Státní plavební správa
Zpět