Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 6/2023

kterým se omezuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 2. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu poruchy, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice ř. km. 830,53,
ve dnech od 27. 01. 2023 do 01. 02. 2023.

Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu

Plavební provoz přes zdymadlo Dolní Beřkovice bude v uvedeném období probíhat pouze malou plavební komorou.

Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Dolní Beřkovice, musejí být před proplavením rozpojeny.

Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Dolní Beřkovice využít vhodná místa ke stání.

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě žádosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČO 70890005 (dále jen správce vodní cesty), rozhodla o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice z důvodu poruchy hydraulického ovládání pohonu pravé vrátně dolních vrat plavební komory.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 1. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš

ředitel pobočky

© Státní plavební správa
Zpět