Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 12/2023

kterým se zastavuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1202/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu výskytu mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz

na vodní cestě Vltava,
v ř. km 62,21 přes plavební komory Praha-Modřany,
dne 28. 2. 2023 v době od 09:00 hodin do 16:00 hodin

Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu

Proplavování plavidel přes plavební komory Praha-Modřany je zastaveno.

Článek 3
Odůvodnění

Na základě oznámení správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o servisním zásahu na plavební komoře Modřany, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 2. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1202/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět