Obrázek

Státní plavební správa

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:

opatření obecné povahy 13/2023

kterým se upravuje plavební provoz

účinnost skončila dne 1. 3. 2023

Článek 1
Předmět úpravy

Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 1185/PH/23 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě obnovuje plavební provoz

na vodní cestě Labe,
v úseku od ř. km 967,44 do ř. km 973,50 (zdrž VD Pardubice),
od 27.02.2023

Článek 2
Organizace plavebního provozu

V termínu od 27.02.2023 je obnoven maximální ponor plavidel 1,05 m v úseku Labe od ř. km 967,44 do ř. km 973,50 (zdrž VD Pardubice).

Článek 3
Odůvodnění

Státní plavební správa na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, rozhodla o obnovení plavby po opravě řetězu ovládání jezové klapky na levém jezovém poli.

V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.

Na základě výše uvedeného Státní plavební správa obnovila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.

Článek 4
Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.

Tímto opatřením obecné povahy se ruší opatření obecné povahy č. 10/2023.

Článek 5
Poučení

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Vyvěšeno dne 27. 2. 2023

jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky

Čj.: 1185/PH/23

© Státní plavební správa
Zpět